ארכיון מחבר: export rav

הרב והמערב – 8 קבצים א כ

תורת הראי”ה קוק

הרב והמערב

שמונה קבצים א כ

בעברית קלה

המקור

מחשבות אודות

הרב מסביר כאן את הצד החיובי של אותה דרישה מתפרצת – את הצד ההכרחי של תחושת קרבת אלוהים שהיא התוך של קיום המצוות – שהן ההכנות הדרושות ליישר לה את דרכה. עבודה רוחנית גדולה היא לאדם, שיפתח כל כך את עצמו עד שיכיר את קרבת אלוהים אליו בפנימיותו. כל סדרי החיים הם מתישרים, כשנטיה זו הכוללת היא מתעוררת יפה. לשם צורך זה, אין הפרש באיזה אופן יבואו לידו ההרגשות על דבר קרבת אלוהים, אם יבואו בדרך שכל והכרה הגיונית, או בדרך הרגשה פנימית, ובלבד שיכיר בתוכיותו את עצמה ואמתתה. המצוות כולן והתפילות, הן המכשירים היותר טובים, להרחיב את הנטיה של קרבת אלהים, ולהרחיב את צעדיה במעמקי הנפש. על כן גדול ורם הוא מאוד ערך כל תפילה בכונה, כל ברכה ותהילה, כל מצוה וכל מנהג טוב, שהם הם הנם האמצעיים ליסד את הרגשת קרבת אלוהים בלבו של אדם בדרך יסוד מוסד.
אומללים הם האנשים אשר לא ידעו את ה’, אשר לא יתפללו ולא יעשו את המצוות עם כל קהל עדת ישראל. ההכשר שבנשמה לתביעת קרבת אלוהים מבקש גם מהם את תפקידו, והם באשר אינם ממלאים את חובתם לנפש, נשארים הם על ידי זה אומללים, יבשים מכל טל טוהר. ואף אם ירטיבו מעשים טובים, למלאות את צמאון המוסר הטבעי שבתכונתם, לא יוכל צורך זה להספיק את החסר מצד הצורך של תביעת קרבת אלוהים, שאיננה מתמלאת כי אם במעשים אלוהיים, מיוחדים לשם ה’, בשיחת קודש, ומעשה מצוה ופקודי ה’. מתוך החמלה שעלינו לחמול על כללות האדם, וביחוד על בנינו והקרובים לנו בגזע ורוח, הננו מתעוררים לישר לפניהם את הדרך הישרה של קרבת אלוהים, שהיא נקנית על ידי התורה בתלמודה וקיומה. וכל מה שתעלה בידנו יותר מטרה נעלה זו, כל מה שיתרבו המעשים הטובים והטהורים, המביאים בטעם להשרשת קרבת אלוהים בכח החיים, כן יגדל האושר בעולם.
זהו המעגל הגדול של המעשים הנובעים מתוך תחושת קרבת אלוהים ותחושת קרבת אלוהים ההולכת ומעמקת את המעשים וזריזות עשייתם. כמאמר הסעיף הראשון בשולחן ערוך: “שויתי ה’ לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלהים” – כמבוא לכל המעשים – וכאן הרב מסביר כיצד גם ההיפך הוא הנכון – כיצד הדבקות במעשים – הולכת ומעמקת את התודעה הפנימית של קרבת אלוהים.

The Rav and the West

The Eight Files – A 20

English Translation Commentary
It is a great spiritual labor for man to develop himself to such an extent that he recognizes God’s proximity to him inside himself. When this general tendency is well kindled, all of life’s ways are straightened. To this end, it matters not how a man attains these feelings of God’s proximity, whether through intellect and logical realization, or through an inner feeling, so long as he realizes its existence and truth within himself.
All of the commandments and prayers are the best tools for expanding the tendency to grow closer to God, and widen its influence within the depths of the soul. For this reason, the value of every prayer said with full intent, every blessing and veneration, every commandment kept and every good custom maintained is very great and exalted, for these are the very means for establishing the sense of God’s proximity in man’s heart in an orderly way.
Miserable indeed are the people who do not know Hashem , who have not prayed and not carried out the commandments with the entire congregation of Israel’s community.
The spirit’s readiness for the call to God’s proximity demands its role from them as well, and as they fail to fulfill their duty to their soul they thus remain miserable, arid and bereft of the dew of purity. And even should some good deeds provide some moisture, slaking some of the thirst arising from the natural morality in their constitution, this need cannot provide for the lack arising from the aspect of the need of the call for God’s proximity, which can only be fulfilled with Godly deeds, with actions dedicated in Hashem’s name, sacred discourse, endeavors carried out by God’ behest and command.
Out of the compassion that we must feel for all of mankind, especially our sons and those who are close to us in race and spirit, we arise so level the straight path of God’s proximity before them, the path that is acquired through the study and observance of the Torah. And the more we succeed in this grand mission and the greater the proliferation of those good and pure deeds, which by their very nature allow God’s proximity to take root in life’s force, so happiness shall increase in the world.

הרב והמערב – 8 קבצים א יט

תורת הראי”ה קוק

הרב והמערב

שמונה קבצים א יט

בעברית קלה

המקור

מחשבות אודות

ההזיה באה מהנטיה לחקר נשגב כשהיא מתרפצת בלא עתה, טרם אשר רכשה לה את ההכנות הדרושות לה, דהיינו עד לא הספיקה ללמוד את הלמודים המוחשיים הפריים, הקודמים תמיד לההתעמקות בנאצל ונשגב, ועד אשר לא בססה לא מעמדה המוסרי בכל מילואו, באופן המספיק למעמד נפש נשגב, הראוי להתאים אל החקר המלא אורה ועזוז נפש כחקר אלוה בצורתו הרוממה. ומזה הטעם אנו מוצאים תמיד, אחרי נטיה של התעוררות דרישת הנשגב, שאחריה באה הזיה, הזיה אמונית או הזיה כפרנית. והכל הוא מפני התלמידים שלא שמשו כל צרכם, אשר עלו למרומי הדרישה בלא הכנה קודמת. בספרו מוסר יהודי לעומת מוסר נוצרי, כותב הרב בן אמוזג: “ראינו כיצד כאשר אילצו הנסיבות את הנצרות לדחות את הקיום החדש שהבטיחה, והאינטרסים והצרכים של העולם הזה צרו עליה ותבעו במפגיע את פתרונם, היא יצקה את רוחה זו לתוכם, את הסגידה הבלעדית לחיי נצח ולאינטרסים של הנצח, את שעבודם התמידי של תנאי ההווה, על זכויותיהם וחובותיהם, למצב בדיוני זה, ליצירה דמיונית זו של מלכות עתידית של תחיית המתים, אליה שייכה את עצמה להלכה אם לא למעשה. מאז ומעולם לא היתה הנצרות אלא עבריות קטועת-אברים זו, שניטל ממנה אותו מרכיב המקשר אותה אל חיי העולם הזה: הגוף, המשפחה, החברה, המולדת, ובעצם כל צורות החיים האפשריות.
ראינו כיצד דבקה הנצרות תמיד בפולחן החלקי של עבריות רוחנית, של האמונה כשלעצמה, של המצפון האינדבידואלי – פולחן בו יכול האדם, המלא בוז לגוף, לחיים, לחברה ולאומה, להסתגר בתוך עצמו ולהתנתק לחלוטין.”

The Rav and the West

The Eight Files – A 19

English Translation Commentary
Hallucinations arise when the tendency to explore the transcendental erupts immaturely, before it has acquired the schooling it requires, i.e., before it has had time to learn the tangible and specific studies that must always precede the profound study of the transcendental and lofty; before it has established its moral stature in full, in a way appropriate for a transcendental state of mind and worthy of being fit for such a light and joy filled study as the study of God in its elevated form.
It is for this reason that we always find that a tendency to awaken and search for the sublime, is followed by an hallucination, a delirium of faith or of heresy. And the root reason of all this are the students who have not spent enough time with the master , who have scaled the heights of the quest for the divine without prior preparation.

הרב והמערב – 8 קבצים א יח

תורת הראי”ה קוק

הרב והמערב

שמונה קבצים א יח

בעברית קלה

המקור

מחשבות אודות

חיים ללא משמעות, הם חיים ריקם. הגבורה הטבעית של האדם, היכולת לעמוד נוכח פני המוות ולחיות, נוכח פני האנטרופיה ולשיר – היא יונקת מהמקור הרוחני הפנימי – שאצל האדם הוא חייב לעבור ממצב של טבעיות ילדית – שאז החיים עצמם וגילויים מהווים את משמעות החיים – אל המצב הבוגר של הכרה בשלמות האלוהית שחיינו הם הקשר היותר עמוק שלנו אליה. באין מטרה לגבורת החיים, תלך הלך ונמוג, חילה ימעט וישח, והיא תתנונה ותצעד אל הבליה הנכונה לפניה במורד. וגבורת החיים המעוטרת בכלל, בקהל עם, היא מופעת במטרתה הנכונה לפניה בחיינו אנו, בחיים התוכיים שלנו. בשביל כך אנו חיים וקיימים נלחמים ומנצחים. הנטייה להתקוממות האומה על אדמתה ההיסטורית, היא התיקון הגדול של רוח האנושיות. כאשר גבורת החיים מקושרת אל הציבוריות הישראלית – כאשר יש מטרה עליונה להתגברויות שלנו – החיים האישיים שלנו, היותר פנימיים שבקרבנו מקושרם אז אל הגודל והפאר המעורר בנו את היכולת להלחם, לגבור ולנצח – שללא זה רק שקר הסוס לתשועה – והמוות בקרב, בטרם תבוא אותה בליה בלתי נמענת של גבורה ללא תכלית – הוא הפרס היותר נערץ של גבורי האנושות 1, בעוד גברותינו אנו – רק חיים היא שואפת. וגם במותינו – חיים אנו מצווים.

The Rav and the West

The Eight Files – A 18

English Translation Commentary
When life’s courage has no purpose, it will gradually fade away, its valor will diminish and dwindle, and it will degenerate and march to the decay awaiting it down the slope. But when life’s courage is crowned with the whole of the nation, with the multitudes of the people, it appears in the purpose rightly set for it in our own lives, in our inner lives. It is for this that we live and exist, fight and triumph.

הערות שוליים:

  1. כפי שידעו הרומאים ואחר כך הגרמנים להעלות על נס את הגיבור הכוחני המת בקרב בימי עלומיו שרק לו על פי שיטה ניחרת זו יאתה תהילה.

הרב והמערב – 8 קבצים א יז

תורת הראי”ה קוק

הרב והמערב

שמונה קבצים א יז

בעברית קלה

המקור

מחשבות אודות

אל פחד. יש רוח המתנשאת מעל כל הדיכוטומיות הנוראות שחוללה המינות. לא רק כף הקלע של חומר מול רוח, של התמכרות מול התנכרות יש בעולם – אלא יש אחדות הכל – יש רוח גדול ונעלה השואף לגדולי גדולות ומחזיק את החיים בהוד וגבורה – לא האסקטיות הנוצרית, לא הליברליות חידלת הגבולים, לא ההדוניזם ההיידגרי/פוקויאני המחודש ולא הלאומיות הגרמנית חידלת הרחמים, אלא השלמות של הרוח הגדול. הרוח הגדול והנעלה, השואף לגדולי גדולות, הוא, רק הוא, מחזיק את החיים ואת האנושיות בהודה וגבורתה. מתאימה עם גבורת החיים המלאים, שממלאים גויות מלאות דם בריא וחיל עצום, מרץ כביר וצהלת חיים אדירה, היא רק גבורת רוח באיתן עליונותה, הזורחת ועולה על האנושיות בכח העז של ישראל, ההולך ומתבטלת בחיינו, בהתפרצם עתה בזרם של הנטיה להתקוממות האומה על אדמתה ההיסטורית. הנטייה להתקוממות האומה על אדמתה ההיסטורית, היא התיקון הגדול של רוח האנושיות. אחרי שהמינות השתיקה את “צהלת החיים האדירה” ועקרה את הבחירה החופשית היונקת מחירות וגבורה פנימית 1 – מהלך המקביל לאומללות ישראל בגלות – לצמצום הנורא שנגזר על ישראל – שכל העולם כולו נחנק בו – עתה בא עת הקץ, והרוח הגדולה שוב שואפת למילויה השלם, לא רק ברוח אלא ב”חיים מלאים” “ממלאים גויות מלאות דם בריא וחיל עצום, מרץ כביר וצהלת חיים אדירה”. ועתידה האנושות כולה לשוב לאיזונה, עת ישובו ישראל לעשתונותיהם המלאים – בקומה שלמה.

The Rav and the West

The Eight Files – A 17

English Translation Commentary
. What holds life and humanity in their glory and courage, is only the great and magnificent spirit, which aspires to the highest of high. Only the courage of spirit in its powerful primacy, as it shines forth for humanity through the force of Israel’s valor, is compatible with the courage of the complete vitality that imbues bodies with healthy blood and tremendous power, vast energy and colossal joy of life.
The very spirit that is becoming increasingly evident in our lives, bursting forth now in the surging flow of the nation’s enthusiasm to reestablish itself on its historical land.
The return to the sacred land and to full life is an expression of the return of health and joy.

הערות שוליים:

  1. העמדת הכל על החסד המוחלט, גוזלת את הבחירה החופשית, בהיות החסד שופע לרעים ולטובים כאחד. באופן זה אין משמעות למעשים – וממילא אין מרץ כביר ואין צהלת חיים – שהרי מאין תמריץ ומאין צהלה בהעדר בחירה והתגברות. החסד הוא תמיד פסיבי – כתינוק המקבל הכל בחסדי הבריות – והוא נצרך רק כדי לכונן עולם ולאפשר גדילה – כמו התינוק, הזקוק לתקופת התפתחות ארוכה ולכן החסד שלנו מחייה אותו – אך לא זו המטרה ההתפתחותית – אלא הבחיריות – העמידה על הרגליים והנשיאה בדין. תכלית הכל, כמאמר הלשם שבו ואחלמה שתהא הסיבה המביאה לידי מימוש תכלית הבריאה: “על ידי הנבראים בעצמם והוא על ידי קיום כל התורה והמצוה שנעשה על ידי האדם בכח האפשרות והבחירה….” (דברי הלשם שבו ואחלמה לקוחים מתוך “עצתו אמונה: לקט מאמרים לחזוק האמונה בדורותינו מתוך הספר הקדוש ‘לשם שבו ואחלמה’, בעריכת הר”י קלנר, תש”ן).ד ומעשים אלו של כל התורה והמצוה (לא רק חלק שולחן ערוך), הם המעשים הגדולים המאחדים את כל צדדי המציאות הנגלית והנסתרת כאחד, המאחדים שמים וארץ, חסד וגבורה, רוחניות ומעשיות.

הרב והמערב – 8 קבצים א טז

תורת הראי”ה קוק

הרב והמערב

שמונה קבצים א טז

בעברית קלה

המקור

מחשבות אודות

המקדש – הוא הדת בשיאה, עבודת הקורבנות המדוקדקת המלאה גבולים וטהרה. הנבואה – זהו החיבור היותר גבוה אל האידיאלים האוניברסליים שמקורם ישירות מפי השכינה – החיבור הבלתי-אמצעי אל הקב”ה. המלכות – היא תיקון המציאות החומרית, הכלכלית, הארצית, החברתית בסדר הנכון. ואחדותם של אלה – הם הכלים להופעת האידיאלים שבמקור ישראל. המקדש, הנבואה והמלכות, וכל תכסיסיהם, שולחים אלינו את קום, את אורם הזרוע בארץ חיים. קרנים מידם לנו, גלי אורותיהם מכים על עפעפינו הסגורות בכל משך זמן הגלות הממסמסת את הכל. הננו נקראים להכון לקראת האור, לדעת מה אנו ומה תפקידנו, מה נשמתנו בכל איתנותה דורשת מאתנו. הגלות איבדה את הכלים. נכלאה חוקי הדת בלבד, ד’ אמות של הלכה, אוהל הארעי הנודד עמנו בגלות – אך גבורת המימוש של האידיאה שבמקור ישראל – קוראת לנו מתוכינו: המקדש, הנבואה והמלכות – וככל שנתגדל לקראת האור – ככל שנדע “מה אנו” – נדע שאנו יותר מסכום כל רסיסי הזהות של מה שמכנה עצמו יהודי – “ומה תפקידנו” – לאחד את הכל, לממש בחיינו הפרטיים והציבוריים את כל הקומה – ליצור את הכלי השלם לאידיאלים אלו של ישראל – וזוהי נשמתנו בכל “איתנותה” בכל השלמות האברהמית שלה – איתן האזרחי – אמונה, דת, חסד, ארץ, מלחמה ונבואה. אברהם אבינו.

The Rav and the West

The Eight Files – A 16

English Translation Commentary
The temple, the prophecy and the kingship, and all their practices, are sending us their rays, their light that is seeded in the land of life. They are sending us their beams, the waves of their lights beat on our eyelids, the eyelids that are closed shut throughout the exile that dissolves everything. We are called to prepare for the light, to know who we are and what our role is, what our soul is demanding of us with all its mighty force. It is time for all the unique manifestations of Israel in the world to reappear. The embryo is turning in its womb, pushing to be born. The contractions have started.
We have a role in this divinely driven process – we have to prepare to receive the light by learning who we are, by recognizing the call of our souls and directing our life accordingly

הרב והמערב – 8 קבצים א טו

תורת הראי”ה קוק

הרב והמערב

שמונה קבצים א טו

בעברית קלה

המקור

מחשבות אודות

האידיאלים שבמקור ישראל הם האידיאלים של אחדות הכל – של שלמות המעשים והמידות, האמונה והמדע, האידיאלים שבמקור ישראל הם האוניברסליות והלאומיות, אהבת המולדת ואהבת האדם – ורק דור רענן, יושב על אדמתו ואזור בגברות ישע ימינו, מסוגל להוות כלי לאידיאלים אלו. הנקודה של ישע ימינו מצביעה על הצד העל-טבעי המתחבר עם הטבעיות של העם היושב על אדמתו, כפירוש המלבי”ם על הפסוק: (ז) עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי הוֹשִׁיעַ ה’ מְשִׁיחוֹ יַעֲנֵהוּ מִשְּׁמֵי קָדְשׁוֹ בִּגְבֻרוֹת יֵשַׁע יְמִינוֹ” (תהילים כ/ז’): “עתה ידעתי – ר”ל כי יש תשועה טבעיית המיוחסת אל השמאל, אמנם ע”י כל התנאים הנאמרים ידעתי שלא היתה תשועה טבעיית. רק כי הושיע ה’ משיחו – בדרך נס, כי יענהו משמי קדשו – ממקום שהוא למעלה מן המערכת, בגבורות ישע – של ימינו – שהיא מיוחסת אל ה’ בעצמו ואל ימין ה’ עושה חיל למעלה מן הטבע” (מלבי”ם על תהילים פרק כ פסוק ז דרך א – חלק באור הענין). האידיאלים שבמקור ישראל הולכים ומתגלים, מחיים הם את הרוח, המוכן לקבלם בעצם רעם גבורתם, והם דורשים את תפקידם לכונן עבורם כלים, כלים רבים, נשמות בריאות של דור רענן, יושב על אדמתו ואזור בגבורת ישע ימינו. הזהויות החלקיות: הרפורמית, התופסת לה קצת שביבי דת ומתחככת עם גויים, הציונית, התופסת לה שביבי לאומיות ובוחלת באוצר האמונה, החרדית, המתנכרת ללאומיותה, והאוניברסלית, הנאחזת באידיאלים של החסד ללא גבולים, ללא דת וללא לאום – אין בהן כדי לשמש כלי לאידיאלים שבמקור ישראל – לכך צריך את כל הקומה: קרקע, מדינה, דת ואמונה, חסד וגבורה.

The Rav and the West

The Eight Files – A 15

English Translation Commentary
The ideals at the source of Israel are being gradually revealed. They revive the spirit that is ready to receive them in the very might of their thundering courage, and they demand their role to prepare vessels for them. Many vessels. Healthy souls of a fresh generation, sitting on its land and girded with the valor of salvation on its right. The Rav points to the way in which ideals find their expression and become manifest in the actions of the people. The allusion to right-handed salvation signifies the way in which the Messianic ideals, the inner force that is pushing reality from within, becomes manifest in the new vessels, the healthy generation sitting on its land.

הרב והמערב – 8 קבצים א יד

תורת הראי”ה קוק

הרב והמערב

שמונה קבצים א יד

בעברית קלה

המקור

מחשבות אודות

מאחר ודן הרב באמונה שקבלה את צורתה השכלית והיא משתרשת בזאת במעמקי הנשמה ומאחדת את הכל לחטיבה אחת – ממשיך הוא לדון בכחה של הנשמה, שבמעמקי גנזיה מושרשת אותה אמונה המאוחה עם השכל – להשפיע את האור שיחיה את העם כולו.
בעומק הענין – הרי בדיוק אותה השכלה פילוסופית שהרמב”ם הצליח לאחות עם ההשגחה – היא זו שהלכה ופוררה בסופו של דבר את אירופה ואת צורות אמונתה התמימות – והאידיאלים הנישאים שהסעירו את אירופה בתקופתו של הרב, בשכל המתעורר מקורם – השכל התובע את המוסר היותר עליון ומסרב להתפשר עוד על תקרובת המתים שהגישה הנצרות לאנושות משך כל ימי אירופה. ותכונת שכל מתעורר זה היא שבתביעתו הוא מוחק את הכל, עושה דה-קונסטרוקציה לכל, בוחל בכל – אך הניהיליזם הזה אינו “כי אם מעבר”.

ממעמקי הגניזה של הנשמה נקח את האור, אשר יחיה את העם כולו להעמידו על רגליו. כח החיים הולך הוא ומתגבר, הוא פורץ לו את נתיבותיו, אבל אנו צריכים לחקר את תכנית רוחו. השאיפה לרוח הקודש עליון, רוח הקודש המתדמה לרוח גבורים אזורי כח אלהים שהיה לנו בימים מקדם, בעת הכירה האומה את עצמה, היא מתגברת והולכת. דרך הזרמתה היא פורצת גדרים, היא מוחקת צורות של תמימות וחרדות רגילה, ולכאורה נשאר המצב איום, קרח מכאן ומכאן. אבל אין זה כי אם מעבר. תיכף אנו צריכים לגשת אל ההזרחה העליונה של אור החיים הנובע ממקורו הנשא, מרום מראשון, שיטביע בכחו צורה חדשה ואיתנה, יותר טובה ויותר ממולאה בגבורת קודש, מכל מה שהתמימות הבינונית והחרדות הכושלת יכולה לתן. כח החיים הולך וגובר – לאומיות אירופית גואה, סוציאליזמוס אינטרנציונליסטי לוהט, עזוזיות ניטשיאנית שואפת דיוניסיות – מכל צידי הרב “כח החיים הולך הוא ומתגבר” – והמשותף לכל תנועות חיים אדירות אלו הוא השכל המוזרם שם.
הרב מוסיף כאן על מה שהוא אומר ב”נשמות דתוהו” – ומתאר נשמתיות אידיאלית זו במונחים של גבורה ישראלית מיני קדם “בעת הכירה האומה את עצמה”. ורוח נישאה זו, “פורצת גדרים” ו”מוחקת צורות של תמימות וחרדות רגילה” – והרי לך ניטשה – שאכן התיאור המתאים ביותר לתולדת פועלו הוא: “נשאר המצב האיום, קרח מכאן ומכאן” – אך הרב לא נשאר אצל ניטשה – שום פוסט-מודרנה מייאשת לא תצמח כאן, אלא ההיפך: “תיכף אנו צריכים לגשת אל ההזרחה העליונה של אור החיים הנובע ממקורו הנשא”. – ומשם מאותו אור חיים הלקוח ממעקי הגניזה של הנשמה תוטבע הצורה האמונית על שאיפות אידיאליות אלה – צורה חדשה ואיתנה – שתמחה את המסמוס הפוסט-מודרני ותיצור קונסטרוקט חדש ואיתן במקום שהיה רק דה-קונסטרוקציה.

The Rav and the West

The Eight Files – A 14

English Translation

From the very secret depth of the soul we will take the light that will revive the entire nation and bring it to its feet. The life force is constantly increasing, and is forcefully creating its own paths. Yet, we must study the outline of its spirit. The aspiration to the supreme spirit of Kodesh is constantly growing – the spirit of Kodesh that appears as the spirit of heroes girded with divine power, of the kind we had in ancient times, when the nation knew itself.
As it flows it breaks boundaries, it erases forms of naiveté and normal religiosity, seemingly leading to a terrible state where you get the worse of both worlds.
But this is just a passing phase. We must immediately approach the highest shining of life’s light, radiating from the elevated source, the primary source, which will imprint in its power a new and sturdy form, better and more full with the courage of Kodesh, than anything that mediocre naiveté and failing religiosity can provide.

הרב והמערב – 8 קבצים א יג

תורת הראי”ה קוק

הרב והמערב

שמונה קבצים א יג

בעברית קלה

המקור

מחשבות אודות

מדוע דווקא הרמב”ם? כי הרמב”ם, כמו הרב, הצליח לאחות את כל חלקי הככר המחשבי שלו – את היד החזקה עם מורה הנבוכים, את ההשגחה המופיעה במסורת האיתנה המועברת ונמסרת בקבלה מהר סיני, עם השגות השכל היותר עליונות, המסוגלות להקיף גם את אבחנות המציאות של אריסטוטלס. שמח היה הרמב”ם שצורת ההשגחה קיבלה אצלו צביון של הדרגה שכלית. וראוי הדבר לשמח על זה, מפני שכל זמן שהאמונה הזאת שהיא מבססת את חיי העולם היתה מונחת בלא תואר שכלי, איננה מתערבת עם כל גלי החיים של הנפש החכמה, השואפת להשכיל. אבל אחר שקבלה לתוכה צורתה השכלית, הרי היא משתרשת במעמקי הנשמה בכל חדריה ומעמקיה, והאדם מוצא את עצמו מאושר, כשצורתו הרוחנית מתאחדת לחטיבה אחת. השמחה נובעת מעומק ההבנה שמעוף תובנתיו היותר עמוקות של השכל האנושי אינו אלא חלק מההשגחה העליונה – שאז גם השכל והשגותיו כבר אינם מפוצלים ומנותקים מכלל האורגניות של המציאות, כפי שהיה בפילוסוף של הכוזרי – אלא השכל עצמו הופך לא רק למכליל אלא גם לחלק אינטגרלי מההכללה הקוסמית.
כאשר האמונה מתאחה עם השכל ומקבלת ממנו את צורתה – הריהי מקבלת את תכונת השכל עצמו – להקיף הכל ולאחד הכל – ואז באמת צדיק באמונתו יחיה – כל חייו הם אמונה.

The Rav and the West

The Eight Files – A 13

English Translation Commentary
The Mimonides was happy when his perception of providence took the form of an intellectual progression. And this was indeed something to be happy about, because so long as this faith, which is the basis of the life of the world, lay there without any intellectual attribute, it did not merge with all the life waves of the wise mind , which strives for enlightenment.
But once it received its intellectual form into itself, it becomes rooted in the depth of the soul in all its spaces and depths, and man finds himself joyful that his spiritual form is unified into a single unit.
This is the inner depth of Jewish faith – that it does not reject the intellect and rationality in its search for truth. It is not the vague sensations of the numinous that create the depth of faith, but the unity of mind and emotion.
Though Christianity made some feeble attempts to rationalize itself – the main hallmark of its faith is the “Creo quia absurdum est” that runs from Tertullian at its very beginning – right up to Kirkegaard and ‘modern’ Christian faiths – spilling into existentialism. The mind ultimately cringes and faith is brought in to save the day by hoisting the crippled mind by its petard.

אותו עיגון במה שאינו בר-הפרכה, במה שסותר לכתחילה את ההגיון האנושי, עתיד להפוך כמעט לתו ההיכר של החשיבה הפילוסופית באירופה, עד ימינו. כך למשל, “דרידה החל לקרוא בעיון את שתי הדמויות שהשפיעו על סרטר יותר מכל, הפילוסופים הגרמנים, הוסרל והיידגר. הוגים אלו של תחילת המאה העשרים היו השפעות מרכזיות בפיתוחה והרחבתה של הפנומנולוגיה, הפילוסופיה של התודעה, שהתעקשה על כך התודעה היסודית שלנו נמצאת מעבר לטווח ידה של הוכחה רציונלית או עדות מדעית. היא נגישה רק לאינטואיציה. באמצעי זה בלבד, אנו מגיעים לבעיות המרכזיות של ההוויה, של הקיום עצמו. הבסיס לכל הידע שלנו, נמצא לכן מעבר להגיון ולמדע: הידיעה שלנו מעוגנת בתודעה”1. גישה שניתן לראות בעליל את יניקתה מתוך הנוצרויות שאחרי שליירמכר – ואכן דרידה, כקירקגור לפניו, רואה באבסורד את הבסיס לכל הבנה אנושית: “על פי דרידה, הידע שלנו ביחס לעולם, המבוסס על זהות, הגיון ואמת, נובע מתוך אפוריה (aporia), מתוך סתירה פנימית. גם כאן, קל מאוד להצביע על האופן בו סותר דרידה את עצמו בהקשר זה. אם נוכחותה של סתירה מערערת את תוקף הידע הלוגי שלנו, אזי ודאי השימוש שדרידה עושה בלוגיקה כדי לבסס את טיעונו, הוא לא פחות מעורער.
Ontotheology – the attempt to rationalize faith is now the bane of Christian thinkers.
האפולוגטיקה הכריסטולוגית של אינגרפיה2, למשל: לטעון שכל הביקורת המופנית כלפי הנצרות אינה אלא ביקורת נגד האלוהים של האונטו-תיאולוגיה, אך אלוהי הביבליה ‘האל המתגלה בבשר’ נותר כביכול ללא פגע, באשר אין הוא תולדה של השכל האנושי.
Not so the Hebrew faith – where the intellect is called upon to deepen and expand faith.
This is also the root of the debilitating effect WdJ can have on Judaism, in that it shakes the intellectual unity of Judaic faith – forcing many into a Christian like position of “faith beyond reason”.
1 Strathern, P. (2000). The Essential Derrida. Virgin Books, p. 6.
2 Ingraffia, B.D. (1995). Postmodern Theory and Biblical Theology: Vanquishing God’s Shadow. Cambridge University Press.

הרב והמערב – 8 קבצים א יא

תורת הראי”ה קוק

הרב והמערב

שמונה קבצים א יא

בעברית קלה

המקור

מחשבות אודות

השאלה הקריטית היא שאלת ההתעלות המוסרית הגנוזה ברעיונות הרוחנים, וגם להיפך, חלילה, השקיעה המוסרית שרעיונות מסויימים יכולים להביא. איכות המחשבות נבחנת באמצעות תולדתן המוסרית. רעיונות ההשגחה המוחלטת של לותר ומוחמד נראים מפתים בעוצמתם – אך המציאות המוסרית שהם מחוללים מצביעה על שורש רקבונם. בבסיס האמונות תלוי הכל באיכות השילוב של המחשבה, איך חלקיה תלויים הם זה בזה, שבהם רב מאוד השינוי בין אדם לחבירו, ויותר מזה בין דור לדור. לפעמים נמצא שעל ידי איזה הגיון ביסוד רעיוני אחד, לאדם אחד נופל אצלו בנין שלם של מוסר ורגשי קודש, ולחבירו אין הדבר נוגע כלל לבנינו הרוחני שנשמתו מתקיימת בו. ולפעמים גם על ידי הרעיון הזה עצמו, שהאחד שוקע ויורד על ידו, חבירו הרי הוא מתעלה ומתרומם. רעיון האבולוציה הדרוויניסטית הוא רעיון כזה, שהאחד מבחין בגניזתו המוסרית ומתעלה על ידו – שהרי מסילה היא הועלה מעלה ומעלה והמגמה היא התעלות, מהאמבה ומעלה ולא הפוך – ואילו השני מביט לאחור ואומר – אייני אלא בהמה, חיה ועוף (או חזק מכך – אינני אלא “המוח הזוחל”, מעין דינוזאור טורפני מונחה-אינסטינקטים רפלקסיביים) ומה לי מוסר? וכמה קרוב רעיון עיוועים זה המבטל את חופש הבחירה מצד תוקף “הטבע הבהמי” לכניעתו המחליאה של לותר בפני “השטן” והתבטלותו בפני יצריו כגזירה קדומה שלא ניתן להתנגד לה.

The Rav and the West

The Eight Files – A 11

English Translation Commentary
At the basis of all beliefs, everything depends on the quality of thought integration, on how the various parts of cognition are contingent on each other, in which there are great differences between one person and the next, and more than that between one generation and another. It is sometimes found that by some logic in a basic concept, for one man an entire edifice of morality and feelings of Kodesh falls into place, while for another man it has no relevance at all for the spiritual edifice that sustains his soul. And sometimes, the very idea that lowers one man and brings him down, elevates and enhances another. Symbols carry a deep burden of meaning – and a deep misunderstanding may remain hidden before for each of the parties, the symbol, the concept is taken for granted – but their interpretation is radically different.

הרב והמערב – 8 קבצים א י

תורת הראי”ה קוק

הרב והמערב

שמונה קבצים א י

בעברית קלה

המקור

מחשבות אודות

במיוחד כאשר מדובר בדברים מופשטים בהם סמלים נושאים עימם עומק של משמעות – יכולה להיות אי הבנה עמוקה בעצם הבנתו של מושג שתישאר סמויה מהעין כי עבור כל אחד מהצדדים המושג הוא “מובן מאליו”. די לקחת אפילו מושגים גסים כמו “ימין” ו”שמאל” בפוליטיקה – המובנים באופן הופכי כמעט לצדדי המתרס השונים (מה איש שמאל חושב על השמאל ועל הימין ומה איש ימין חושב על השמאל והימין!) – כדי להבחין בתעתוע העצום הגנוז במילים בלתי מבוררות. בעניני הדעות והאמונות, שיסודתם הם בדברים רוחניים ומופשטים מזדמן הדבר יותר מבכל מחלוקת ששני בעלי ריב, שהם כפי המבט החיצוני רחוקים מאוד זה מזה, הם באמת אומרים שניהם דבר אחד, וכל עיקר המחלוקת, שלפעמים נראה אותה בוערת עד לב השמים, אינה כי אם ריב שפתים, מפני שלא יבין איש שפת רעהו. רק המבט הכולל, המכליל והמרומם, יכול לרדת אל תמצית הדברים, אל הכלל המשותף המנחה אותם, ולהבין שלא היתה מחלוקת כלל. ששאיפת הטוב העילאי המונחת ביסוד מריים של נשמות דתוהו – היא שורשו של עלמא דתיקון – אם רק יבחינו בכך – תיסלל הדרך להופעת הגבורה המוציאה את האידיאה הנישאה לפועל במעשים היותר מדוקדקים!

The Rav and the West

The Eight Files – A 10

English Translation Commentary
Where matters of opinion and faith are concerned, based as they are on spiritual and abstract things, one frequently finds, more than in any other disagreement, that the two contenders, who seem very far from each other from an external perspective, are really both saying the same thing, and the entire disagreement, which sometimes burns sky high, is no more than a linguistic problem, because they do not understand each other’s language. Symbols carry a deep burden of meaning – and a deep misunderstanding may remain hidden before for each of the parties, the symbol, the concept is taken for granted – but their interpretation is radically different.