ארכיון הקטגוריה: הלכה

הלכות פסח – סימן תמ”ג – English Version

המקור: טור אורח חיים סימן תמג

חמץ משש שעות ולמעלה ביום י”ד אסור מה”ת ולוקין עליו אע”פ שבעל העיטור כתב שאינו אלא מדרבנן ובעל המאור כת’ שמותר לאוכלו עד הלילה שבאכילתו משביתו והרמב”ם ז”ל כתב שלוקין עליו משש שעות ולמעלה ולזה הסכים א”א ז”ל וכדי להתרחק האדם מן העבירה הוסיפו חכמים לאוסרו עוד ב’ שעות דהיינו מתחלת שעה חמישית ומיהו כל שעה חמישית מותר בהנאה ויכול למוכרו לעו”ג אפילו הרבה ביחד שודאי לא יאכלו קודם הפסח ואפי’ כותח ויכול להאכילו לבהמ’ חיה ועוף ובלבד שיעמוד עליהם לראות שלא יצניעו ממנו ויבער מה ששיירו ממנו ומתחלת שעה ששית ומעלה אסרוהו גם בהנאה ואם קידש בו האשה אינה מקודשת כיון שאסרוהו בהנאה לכל ישראל הלכך ישראל שהיה בידו חמץ של חבירו בפקדון והגיע הפסח יעכבנו עד שעה חמישית ואם לא באו בעליו ימכרנו לעו”ג ואם לא מכרו צריך לבערו בזמן איסורו אפי’ אם אינו חייב באחריותו מעשה וקנתה שפחה עו”ג ירקות בחמץ אחר שש והתירם ר”ת לפי שאינו תופס דמיו כדאמרינן בחולין חמצן של עוברי עבירה לאחר הפסח מותר מפני שהן מחליפין:

Passover Laws – Section 443 (תמ”ג) Toor ((טור

After six hours the Leaven is forbidden,
And a God fearing person will do as bidden
But sages are aware of what lies hidden,
So in order to keep sin at bay,
They have ordered that Leaven be stopped at an earlier part of the day.
I.e., two hours earlier than the above stated time,
When at the fifth hour the clock begins to chime.
But, though it is then forbidden the Leaven to eat
At this early hour, one may still enjoy it.
Such as if to a non-Jew the Leaven is sold,
Even when obvious that during the Passover, the Leaven he shall continue to hold.
And, even if the Leaven mixture bears his name in bold.
Also, one may feed the Leaven to a beast,
or for a fowl or animal make it a feast,
So long as one burns what’s left of the wheat and the rye,
Before the sixth hour has gone by.
And one must watch to see that the beasts have not hid some away,
Let one encounter the Leaven some other day.
And once six hours have passed since the dawn,
The Leaven’s enjoyment is also foregone,
From now on it has no use,
and is even worse than mere refuse
It cannot be used a wife to wed
and if so used the wedding is null and dead.
And a Jew who holds another Jew’s Leaven in trust
Will hold it until the fifth hour, then sell it he must.
And if he hasn’t sold it he must burn it tout suite,
even if he’s not responsible for it.
However, if he used the Leaven to buy some goods
Such as, for example, vegetarian foods,
Then these vegetables may be enjoyed,
For the sums exchanged for Torah prohibitions are void,
and the prohibitions no longer pertain,
Except for three cases in which they always obtain,
and the money is prohibited for these three reasons:
Seventh year produce, consecration and the idolation of heathens.