הרב והמערב – 8 קבצים א ד

תורת הראי”ה קוק

הרב והמערב

שמונה קבצים א ד

בעברית קלה

המקור

מחשבות אודות

מצוות! כל הגודל האידיאלי מופיע במעשים, במסילת הישרים.

.

והמעשים הם הבסיסים, החמרים, הנושא הממשי, שהתיאוריה הגדולה הזאת מנחת בם את אוצרותיה. וכפי אותה המדה שתתגדל ההבנה התיאורית בגדולת ערכה, כן יוסף להתנוצץ בקרב האומה כולה האור החבוי אשר במעשים כולם, ותתגלה מדת התפארת שביהדות המעשית בכחה לאלהים. להבדיל מהנצרות או פילוסופיות שונות הקרובות אליה ברוחן ומייחסות למעשים מעמד נחות וארור – ולכל הווית העולם הזה מעמד נחות – מדגיש הרב שדווקא במעשים גנוז האוצר של האידיאלים היותר נשגבים – וככל שנבין לעומק את גודל התיאוריה, גודל האידיאל של התורה, כך ילך ויתנוצץ בעם ישראל האור החיובי במצוות. אין נתק בין המעשים לבין המחשבות, אלא להיפך, המעשים גונזים בתוכם את כל האידיאלים ורק באמצעות המעשים מוצאים האידיאלים את מימושם.
The Wisdom of Rabbi Kook

The Rav and the West

The Eight Files – A 4

English Translation Commentary
And the deeds are the bases, the materials, the tangible carrier, in which this great theory places its treasures. And in the same measure that the  theoretical understanding of the greatness of the nation’s worth increases, so the light secreted within all deeds will shine more within the entire nation, and the measure of the glory of practical Judaism will be revealed in its powerful devotion to God. The Mitsvot are the vessel that holds the light of this great theory. Indeed, unlike Christianity or the various secular philosophies that spring from it – that assign deeds and actions a lowly and damned status – as they assign a debased status to all of worldly existence – the Rav emphasize how it is the deeds that contain the treasure of the most elevated ideals – and the more we comprehend the theory – the way in which the Torah holds the greatest ideal aspirations of the nation – so it will be seen how this light fills the deeds and actions of the Jewish nation.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.