המהפכה המתמדת

“ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשנאיהם”.
נפל הפור – לשון חריצת גורל – אך הפור הישראלי הוא המהפכה המתמדת: הפיכת סדרי העולם ויישורם, ייבוש עמק הבכא ונטיעת עציו.
בפורים, מופיעה המהפכה המתמדת והופכת את הכל, ויהודים – אלה הנושאים את שם ה’ בקרבם – המה שולטים בשונאים.
הם השולטים במציאות ההמנית הקשה, ומיישרים את דרכה: עם ישראל הוא המהפכה המתמדת, ההופכת את החושך לאור ואת המר למתוק.
העקום מתיישר
האפל מתבהר
הרשע מתבער
ומתהפכת גזרת מפוזר ומפורד
ועולה ברכת
עם אחד.
כי נצח ישראל
לא ינחם ולא ישקר
כי לא אדם הוא להינחם.

הקאבר העברי לשיר המהפכה המתמדת:

Avanti o popolo, alla riscossa
Bandiera rossa, bandiera rossa
Avanti o popolo, alla riscossa
Bandiera rossa trionferà.
Bandiera rossa la trionferà
Bandiera rossa la trionferà
Bandiera rossa la trionferà
Evviva il socialismo e la libertà!
Degli sfruttati l’immensa schiera
La pura innalzi, rossa bandiera
O proletari, alla riscossa
Bandiera rossa trionferà.
Bandiera rossa la trionferà
Bandiera rossa la trionferà
Bandiera rossa la trionferà
Il frutto del lavoro a chi lavora andrà.
Dai campi al mare, alla miniera
All’officina, chi soffre e spera
Sia pronto è l’ora della riscossa
Bandiera rossa trionferà.
Bandiera rossa la trionferà
Bandiera rossa la trionferà
Bandiera rossa la trionferà
Soltanto il socialismo è vera libertà.
Non più nemici, non più frontiere
Sono i confini rosse bandiere
O socialisti, alla riscossa
Bandiera rossa trionferà.
Bandiera rossa la trionferà
Bandiera rossa la trionferà
Bandiera rossa la trionferà
Nel solo socialismo è pace e libertà.
Falange audace cosciente e fiera
Dispiega al sole rossa bandiera
Lavoratori alla riscossa
Bandiera rossa trionferà.
Bandiera rossa la trionferà
Bandiera rossa la trionferà
Bandiera rossa la trionferà
Evviva il comunismo e la libertà!
קדימה עמנו, להצלה,
רווח והצלה ליהודים
קדימה עמנו, להצלה
כי נצח ישראל לא ישקר
נצח ישראל לא ישקר
נצח ישראל לא ישקר
נצח ישראל לא ישקר
עם אחד, חופשי לעד!
העם האחד, הרדוף ומפורד
עומד על נפשו בבגדד
הו אחדות עמי, תסלק את אויבי
כי נצח ישראל לעד, לעד
נצח ישראל לא ישקר
נצח ישראל לא ישקר
נצח ישראל לא ישקר
הזורעים בדמעה ברינה יקצורו!
מהודו ועד כוש, ממרקש ועד ורשה
כל הנושאים את ציון בלבבם
היו מוכנים כי הגיע העת
הגיע הגיע זמן גאולתכם
נצח ישראל לא ישקר
נצח ישראל לא ישקר
נצח ישראל לא ישקר
שמחה וששון ליהודים
לא ישאו עוד חרב
לא ישחיתו ולא ירעו בכל ההר
הו יהודים הביאו גאולה
כי נצח ישראל לא ישקר.
נצח ישראל לא ישקר
נצח ישראל לא ישקר
נצח ישראל לא ישקר
עם אחד חופשי לעד
יחד כנוס את כל היהודים
הבס לעד את כל האויבים
המהפכה המתמדת שייכת ליהודים
כי רק המעשים הקדושים מנצחים
נצח ישראל לא ישקר
נצח ישראל לא ישקר
נצח ישראל לא ישקר
יחי העם לחירות עולם!
Forward people, to the rescue
Red flag, red flag
Forward people, to the rescue
Red flag will triumph.
Red flag will be triumphant
Red flag will be triumphant
Red flag will be triumphant
Long live socialism and freedom!
The exploited’s immense formation
Raises the pure, red flag
Oh proletarians, to the rescue
Red flag will triumph.
Red flag will be triumphant
Red flag will be triumphant
Red flag will be triumphant
The fruits of labor will be for he who works!
From the country to the sea, to the mine
To the workshop, those who suffer and hope
Be ready, it’s the hour of vengeance
Red flag will triumph.
Red flag will be triumphant
Red flag will be triumphant
Red flag will be triumphant
Only socialism is true freedom.
No more enemies, no more frontiers
The borders are red flags
Oh socialists, to the rescue
Red flag will triumph.
Red flag will be triumphant
Red flag will be triumphant
Red flag will be triumphant
Only in socialism is there peace and freedom.
Bold, conscious and proud ranks
Unfurl the red flag in the sun
Workers to the rescue
Red flag will triumph.
Red flag will be triumphant
Red flag will be triumphant
Red flag will be triumphant
Long live communism and freedom!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.